Порадник молодого педагога-організатора

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА 
1. Педагог-організатор планує і організовує позаурочну навчально-виховну роботу з дітьми, підлітками, молоддю в освітніх установах, за місцем проживання.

2. Вивчає індивідуальні особливості учнів, вихованців, сприяє розвитку їх здібностей, талантів, навичок самодіяльності, самоврядування, організації змістовного дозвілля і відпочинку.
3. Спільно з педагогічними колективами, колективами установ культури, мистецтв, спортивними товариствами, творчими спілками, громадськими об’єднаннями, сім’єю, розвиває мережу гуртків, секцій, клубів, об’єднань за інтересами. Залучає до роботи з ними кваліфікованих спеціалістів, працівників науки, культури, мистецтва, спортсменів, тренерів, студентів, батьків.
4. Вживає заходів щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно-занедбаними дітьми, підлітками.
5. Надає консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам.
6. Бере участь у організації літнього відпочинку і оздоровленні учнів, вихованців в освітніх установах, за місцем проживання.
7. Настановленням та особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей.
8. Готує дітей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, злагоди та миру між усіма народами, етнічними, національними, релілігійними групами.
9. Додержується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.
10. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР:

          Організовує:

·         проведення організаційно-масової та культурно-освітньої роботи в дитячих юнацьких     організаціях, дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання;

·         діяльність дитячих і громадських організацій, об’єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з     урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.
·          умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні організації,   об’єднання;

·         наочне оформлення школи за тематикою роботи, яку проводить;

·         дітей і підлітків до роботи в гуртках, секціях, клубах, товариствах за інтересами школи, в позашкільних закладах, за місцем проживання. Особливу увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з неблагополучних сімей;

·         заходи щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками.

·         канікулярний відпочинок учнів;

·         літній відпочинок школярів: створення оздоровчих таборів різних типів, залучення до них, в першу чергу, дітей-сиріт, напівсиріт, дітей із багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей;

·     роботу органів учнівського самоврядування і шкільних громадських організацій, надає їм організаційно-методичну допомогу і сприяє створенню умов для діяльності;

·         планування своєї роботи, веде у встановленому порядку документацію;

·         консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам.

Сприяє:

         впровадженню кращих народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, вихованню поваги до рідної мови, народного танцю, пісні, музики;

         оновленню змісту і форм діяльності організацій, об’єднань, організовує їхню колективно-творчу діяльність відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя;

         розвитку і задоволенню інтересів, організації дозвілля молодших школярів, вихованців груп продовженого дня;

         класним керівникам, вихователям у проведенні культурно-освітньої роботи з учнями, змістовній організації відпочинку та дозвілля.

ЦИКЛОГРАМА   РОБОТИ   ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА

Щодня:              
 • планує роботу згідно з функціональними обов'язковими та адміністративними директивами;
 • перевіряє якість чергування учнів по школі;
 • організовує дозвілля школярів на перервах;
 • інформує учнів та учителів про поточні позакласні та позашкільні заходи;
 • надає допомогу активістам у здійсненні ними громадських доручень;
 • слідкує за дотриманням санітарно-гігієнічних правил та морально-етичних вимог у закладі;
 • проводить індивідуальні чи групові заняття зі школярами згідно із планом.
Щотижня:
 • планує роботу згідно з посадовими обов'язковими та адміністративними директивами;
 • проводить засідання одного із секторів органу учнівського самоврядування;
 • надає допомогу в проведенні заходу членам громадського об'єднання;
 • надає реальну допомогу (виступ, сценарії, рекомендації і т.д.) в підготовці класних зборів (або виховних годин, або інформаційних бесід, або екскурсій, або культпоходів, іншими словами, - виховних заходів у межах класу);
 • приймає звіт чергового по школі класу;
 • проводить розважально-пізнавальний захід у межах класу (чи паралелі класів).
Щомісяця:
 • планує роботу згідно з функціональними обов'язками та адміністративними директивами;
 • готує загальношкільний розважально-пізнавальний захід (конкурс, змагання, віктори­ну, дискотеку тощо);
 • координує роботу та сприяє організованому проведенняю засідання органу учнівського самоврядування;
 • ініціює проведення зборів (конференції, брифінгу, творчої зустрічі) із представниками громадських об'єднань та організацій;
 • забезпечує випуск друкованого органу учнівського самоврядування (газети, стіннівки, журналу і т.д.);
 • забезпечує проведення загальношкільного заходу культурно-естетичного спрямування (культпоходу, виступу артистів у межах закладу, зустрічі із відомими людьми, театральних вечорниць, виступів аматорських учнівських колективів і т.д.);
 • бере участь у роботі школи методичного обєднання класних керівників;
 • виступає на батьківських зборах;
 • бере участь у методичних міських (обласних) нарадах, семінарах, конференціях.
Раз на семестр:
 • проводить підсумки зробленого;
 • визначає перспективи діяльності на наступний семестр.

У кінці навчального року:
 • звітує про виконану роботу;
 • подає пропозиції до загальношкільного плану виховної роботи.
Що повинен знати?

І. Педагог-організатор повинен знати:
1. Основи загальнокультурної підготовки:
- основні віхи історичного та культурного розвитку України;
- державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.
2. Дисципліни психолого-педагогічного циклу:
- основи педагогіки;
- сутність процесу виховання, його загальних і конкретних цілей, завдань,
   організаційних форм, засобів, методів;
- форми і методи виховання громадянина України;
- анатомо-фізіологічні, вікові, психологічні особливості учнів;
- зміст, форми і методи роботи з батьками;
- зміст, форми і методи організації дозвілля дітей;
- соціально-педагогічні основи профілактики правопорушень.
3. Методологію новаторсько-оригінальних дій:
- наукові основи інноваційних технологій виховання;
- моделі виховних систем шкіл нового типу;
- педагогічні інновації в зарубіжній теорії і практиці.
4. Законодавчо-нормативне забезпечення.
Що повинен вміти?
II. Педагог-організатор повинен володіти уміннями: загальнопедагогічними:
а) діагностико-прогностичними:
- ефективно застосовувати теоретичні професійні знання в практичній  
  діяльності;
- рздійснювати аналіз методичної та іншої літератури і визначати найбільш
   оптимальні прийоми організації позанавчальної діяльності учнів;
- озробляти необхідне методичне забезпечення позакласних виховних заходів;
- вміти визначати конкретну мету виховного заходу, завдання виховного
  впливу;
- вміти аналізувати результати своєї роботи і робити висновки щодо їх
   вдосконалення.
б) організаторськими:
- надавати допомогу у створенні та організації діяльності дитячих організацій,  об'єднань, рухів на основі співробітництва, творчої співдіяльності;
- планувати і організовувати позакласну виховну роботу;
- координувати діяльність організацій, об'єднань у навчальному
закладі та поза   ним;
- спільно з педагогічним колективом розвивати мережу гуртків,
клубів, об'єднань за інтересами, залучати до них дітей;
- вживати заходи щодо попередження бездоглядності
 та правопорушень серед  неповнолітніх.
в) фаховими:
- володіти методикою організації позакласної діяльності дітей;
- володіти методикою підготовки, проведення, аналізу
 виховних заходів;
- розвивати творчі інтереси дітей, їх інтелектуальні здібності;
- знати і володіти формами і засобами національно-
культурного відродження   школи і впровадження в життя
 народних традицій, звичаїв, обрядів, свят  рідної мови,
народної пісні тощо.
В чому полягає зміст діяльності 
педагога-організатора?
 • Пріоритетні напрями виховної роботи в національній школі і зміст та завдання педагога-організатора в їх реалізації.
 • Діяльність педагога-організатора по утвердженню в дитячих колективах принципів демократії, гуманізму, пріоритетності людських цінностей.
 • Діяльність педагога-організатора з координації функціонування дитячих та юнацьких громадських організацій у школі та поза нею, наданню допомоги в організації їх роботи.
 • Співпраця педагога-організатора з органами учнівського самоврядування.
 • Надання допомоги в проведенні культурно-освітньої роботи в дитячих та юнацьких громадських організаціях, організація дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання.
 • Прилучення школярів до народних традицій, звичаїв, обрядів, свят.
 • Організація учнівських об’єднань і доброчинних заходів, спрямованих на виховання загальнолюдських цінностей.
 • Залучення дітей і підлітків до позаурочної і позашкільної роботи та за місцем проживання.
 • Робота з дітьми з нестандартною поведінкою.
 • Організація літнього відпочинку школярів, дозвілля молодших школярів.
 • Впровадження нових виховних технологій, інноваційних підходів до виховної роботи.
  Наукові основи теорії та методики виховання
Впровадження сучасних технологій виховання в педагогічні діяльності.

Моделі виховних систем нового типу.

Педагогічні інновації в зарубіжній теорії і практиці.

Використання в навчально-виховних закладах новітніх світових технологій з проблем виховання.

Завдання та пріоритетні напрями національного виховання у відповідності з державними національними програмами освіти.

Діяльність педколективів у створенні української національної системи виховання. 

Діяльність педагога-організатора щодо реалізації концепції національного виховання.


Шляхи та засоби відродження народних традицій, звичаїв, обрядів. 


Функції   педагога-організатора:
  виховна (формування всебічно розвиненої особистості вихованця);
   розвивальна (сприяння саморозвитку особистості кожного учня);
   освітня (створення умов для формування компетенцій школяра);
   організаторська (організація і здійснення позакласної та позашкільної роботи з учнями);
   діагностична (визначення рівня вихованості окремих учнів і колективу класу);
   соціальна (виявлення впливу різних соціальних чинників на формування учнів, нейтралізація небажаних впливів);
   стимулююча (стимулювання ініціативи та самодіяль­ності учнів, учнівського самоврядування);
   координаційна (узгодження спільних зусиль і вимог адміністрації, вчителів-предметників, батьків, громад­ськості, позашкільних закладів);
   методична (надання допомоги активу учнів, батькам, представникам громадських організацій).

Запитання, які має поставити собі педагог-організатор, перед тим, як починати працювати з учнівським самоврядуванням:
*  Що  може   об‘єднати дітей? (прагнення зробити шкільне життя змістовним, цікавим, радісним, бажання діяти разом);
*  Що  для них найдорожче? (свобода думки, свобода дій);
*  Про кого можуть турбуватися? (про тих, хто менший і слабший, один про одного і про тих, хто потребує допомоги);
*  З ким вони будуть співпрацювати? (з тими, кому небайдужі і зрозумілі їхні інтереси і справи, тобто з тими, хто готовий допомагати їм);
*  Що їх може зацікавити? (те, що вони вирішують і роблять  самі);
*  Що вони хочуть самі вирішувати? (з ким співпрацювати, які справи  робити, які свята проводити);


1 коментар: